Prawo do odstąpienia od umowy

Informacje na temat odstąpienia od umowy.

I. Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy w przypadku produktów prefabrykowanych

 

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu zawieranej w ramach Sklepu przez okres 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów niż przewidziane przez przepisy prawa.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta), stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. Według swojego wyboru, w zakresie odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów, Konsument może alternatywnie skorzystać z oferowanego przez Sprzedawcę druku (formularza) dołączanego do przesyłki zawierającej Produkty, jednak nie jest to obowiązkowe. Nie ograniczenia to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.
 3. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: sklep@ogrodzeniaaluminiowe.com . W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres Sprzedawcy. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży w zakresie Produktów Partnera, ze względów logistyczno–organizacyjnych prosimy o przekazanie w miarę możliwości oświadczenia o odstąpieniu bezpośrednio na adres e-mail (w przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem wiadomości e-mail) lub adres korespondencyjny (w przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną) wskazany na formularzu (dokumencie) załączonym do przesyłki zawierającej Produkty Partnera jako adres do przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 4. Bieg 14 – dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w przypadku umowy sprzedaży Produktów – od objęcia Produktów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli umowa sprzedaży obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (Produktu), partii lub części. 
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Sprzedawca może w ramach akcji promocyjnej lub szczególnej oferty na warunkach określonych w odrębnym regulaminie zaoferować Konsumentowi odbiór zwracanych Produktów, przez Sprzedawcę od Konsumenta. W pozostałych przypadkach, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Produktów – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Do zwracanego Produktu Konsument powinien dołączyć dowód zakupu (np. paragon, faktura).
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zwracany Produkt niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca – w ramach odrębnych warunków Promocji – zaoferuje Konsumentowi możliwość odbioru od niego zwracanych Produktów. Do zachowania 14 – dniowego terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem. Produkty powinny być zapakowanie i zabezpieczenie tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie.
 9. Zwracane Produkty należy odesłać na adres Sprzedawcy. W przypadku odesłania Produktów Partnera – na adres wskazany na formularzu dołączanym do przesyłki zawierającej Produkty Partnera.
 10. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktów, chyba że Sprzedawca w ramach odrębnych warunków promocji określonych w regulaminie promocji zgodzi się ponieść takie koszty. W przypadku odstąpienia od całości lub części zamówienia obejmującego zarówno Produkty, jak i Produkty Partnera, prosimy o odesłanie poszczególnych towarów na adresy o których mowa w punkcie 10 powyżej – w miarę możliwości zgodnie z tym czy są to Produkty Sprzedawcy czy Produkty Partnera i których Partnerów.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.

  II. Brak prawa odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. na produkty niefabrykowane,
 2. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 3. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 4. której przedmiotem świadczenia (Produktami) są nagrania dźwiękowe lub wizualne dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
NEWSLETTER

Zapisz się na newsletter i otrzymuj powiadomienia o promocjach.