Regulamin

Regulamin
serwisu
www.ogrodzeniaaluminiowe.com (zwany dalej „Regulaminem”)

I. Informacje ogólne (w tym dane identyfikujące przedsiębiorcę, adres przedsiębiorstwa, adres poczty elektronicznej, numer telefonu).

 1. Regulamin reguluje prawa i obowiązki związane z korzystaniem ze sklepu internetowego dostępnego pod domeną http://www.ogrodzeniaaluminiowe.com/ oraz zasady dokonywania za jego pośrednictwem zakupu towarów. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Internetowy sklep ogrodzeniaaluminiowe.com , oferujący sprzedaż wysyłkową (dalej łącznie: „Produkty”), zwany dalej „Sklepem” prowadzony jest przez MG Wójcik sp. z o.o. sk.k. z siedzibą Kąśna Górna 65, 33-191 Jastrzębia, e-mail: sklep@ogrodzeniaaluminiowe.com, tel.: +48 723441748 zwanym dalej “Sprzedawca”. Produkty są dostarczane z magazynu Sprzedawcy.
 3. W ramach Sklepu, Klient może dokonać również zakupu produktów Partnerów Sprzedawcy (dalej również: „Produkty Partnera”). Produkty Partnera są dostarczane bezpośrednio z magazynu danego partnera. Sprzedawcą Produktów Partnera jest Sklep. Postanowienia dotyczące Produktów stosuje się odpowiednio do Produktów Partnera, chyba że w ramach danego postanowienia zastrzeżono inaczej.
 4. Klientem Sklepu może być osoba, która ukończyła 18. rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, zwaną dalej „Klientem”. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, ( dalej PK) które zawierają ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży, lub jakąkolwiek umowę zawartą na podstawie Regulaminu bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści określonej umowy wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, określonego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz do Przedsiębiorców.
 5. Minimalnymi wymaganiami technicznymi, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu, zawarcia umowy o świadczenie usług lub zawarcia umowy sprzedaży jest posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w szczególności w przeglądarkę internetową Microsoft Internet Explorer od 8.0, Firefox 20, Google Chrome 27, Safari 5.0, Opera 11. Aby dokonać zakupów w Sklepie Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail, a także klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Klient powinien posiadać urządzenie mobilne umożliwiające odbiór wiadomości sms.
 6. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta Klienta i/lub w celu złożenia przez Klienta zamówienia na zakup Produktów.
 7. TTrans pośrednik w dostawie przesyłek do Klienta.
 8. Placówkami InPost” są wybrane placówki InPost, jej punkty partnerskie lub automaty pocztowe lub adresy doręczeń Klientów położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Lista dostępnych Placówek InPost jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem: https://inpost.pl/znajdz-paczkomat
 9. Sprzedawca sprzedaje produkty w kategorii: prefabrykowane (zestandaryzowane) i nieprefabrykowane. W każdym przypadku w opisie przedmiotu sprzedaży określona jest kategoria produktu.
 10. DZIEŃ ROBOCZY – jeden to dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

  II. Biuro Obsługi Klienta

Sprzedawca prowadzi Biuro Obsługi Klienta, które telefonicznie udziela Klientom informacji w zakresie prowadzonej przez Sklep działalności, w dni robocze w godzinach od 8 do 16 pod numerem telefonu +48 723441748 oraz pod adresem e-mail: sklep@ogrodzeniaaluminiowe.com . Koszt połączenia z Biurem Obsługi Klienta wynika z taryfy podstawowej operatora telefonicznego.

III. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu nieodpłatnie następujące usługi na rzecz Klientów:
  a. udostępnienie Klientowi w ramach Sklepu indywidualnego konta, pozwalającego na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności („Konto Klienta”);
  b. umożliwienie Klientowi składania zamówień na Produkty w Sklepie (w tym złożenia zamówienia na Produkty objęte Rezerwacją);
  c. otrzymywanie przez Klienta, za jego wyraźną zgodą, bezpłatnych cyklicznych informacji na temat Sklepu, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej („Newsletter”).
 2. W ramach Sklepu Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 powyżej, w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 
 3. Klient może założyć indywidualne Konto Klienta w Sklepie. Założenie Konta Klienta nie jest wymagane, aby dokonać zakupu w Sklepie. Utworzenie i korzystanie z Konta Klienta jest w zakresie świadczonych przez Sklep usług dobrowolne i bezpłatne.
 4. Umowa o świadczenie usługi utworzenia i prowadzenia Konta zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia przez Klienta formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta Klienta, zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu oraz naciśnięciu przycisku „Zarejestruj się”. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieoznaczony.
 5. Konto Klienta umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Produktów, śledzenie statusu zamówienia, dostęp do historii zamówień Klienta oraz szybszą procedurę złożenia zamówienia w Sklepie.
 6. Klient może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn zgłaszając pod adres sklep@ogrodzeniaaluminiowe.com lub pisemnie na adres Sprzedawcy, żądanie rozwiązania umowy o świadczenie usług, podając dane identyfikacyjne Klienta tj., adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym oraz imię i nazwisko Klienta. W przypadku zgłoszenia takiego żądania, w celu potwierdzenia tożsamości Klienta Biuro Obsługi Klienta może skontaktować się z Klientem na podany adres e-mail lub numer telefonu.
 7. Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z Klientem za odpowiednim, co najmniej 14 – dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów rozumianych wyłącznie jako (katalog zamknięty) istotne naruszenie przez Klienta postanowień Sklepu, Regulaminu lub trwałe zaprzestanie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę umotywowane obiektywnymi względami.
 8. Reklamacje związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę drogą elektroniczną oraz reklamacje dotyczące usługi Rezerwacji można składać w szczególności telefonicznie pod numerem +48 723441748, lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@ogrodzeniaaluminiowe.com . W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o wskazanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego imienia i nazwiska Klienta, adres poczty elektronicznej do kontaktu, jak również dokładny opis i powód reklamacji lub pytania. Sprzedawca rozpatruje reklamacje/pytania do 14 dni od dnia ich otrzymania oraz informuje o wyniku jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacjach/pytaniach dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedawca zwraca się, przed ich rozpatrzeniem, do składającego reklamację o ich uzupełnienie, z zastrzeżeniem, że w każdym przypadku Sprzedawca jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie maksymalnie 14 dni od jej otrzymania.
 9. Pola uzupełniane przez Klienta przy tworzeniu Konta Klienta oraz w formularzach udostępnianych w celu realizacji zamówienia powinny zawierać prawdziwe i aktualne dane Klienta oraz powinny być aktualizowane, w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego wykonania świadczonych przez Sprzedawcę usług.
 10. Klient zobowiązany jest do korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego.
 11. Klient zobowiązuje się do niepodejmowania działań polegających na umieszczeniu w ramach Sklepu treści naruszających przepisy prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich lub ich dobra osobiste (zakaz umieszczania treści bezprawnych).

  IV. Newsletter
  1. W celu zawarcia usługi dostarczania przez Sklep Newslettera, Klient zobowiązany jest wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera poprzez udostępnienie swojego aktywnego adresu e-mail w polu „Zapisz się do newslettera” oraz naciśnięcie przycisku „Zapisz”. Klient może również według swojego wyboru zaznaczyć odpowiedni checkbox wyrażający zgodę Klienta na otrzymywanie informacji handlowych od podmiotów współpracujących ze Sprzedawcą lub na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych podmiotów współpracujących ze Sprzedawcą. Umowa o świadczenie usługi dostarczania Newslettera zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Klienta woli otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link aktywujący przesyłany przez Sklep na podany przez Klienta adres e-mail.
  2. Klient może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie dostarczania usługi Newslettera poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdym Newsletterze przesyłanym do Klienta lub poprzez zgłoszenie takiego żądania na adres sklep@ogrodzeniaaluminiowe.com podając adres e-mail Klienta, na który wysyłany jest Newsletter.

  V. Zamówienia i Dostawy
  1. Zamówienia na Produkty prefabrykowane można składać 24h na dobę 7 dni w tygodniu.
  2. Zamówienia będą realizowane do 35 dni roboczych. W przypadku zamówień innych niż prefabrykowane termin ustalany jest indywidualnie dla danego Zamówienia na Produkty nieprefabrykowane.
  3. Sklep umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia na produkty prefabrykowane w następujący sposób, kolejno:
  a. Klient dodaje wybrany/e Produkt/y do koszyka,
  b. Klient wybiera jeden z oferowanych sposobów dostawy (w przypadku zakupu Produktów Partnera, niektóre ze sposobów dostawy oferowane przez Sprzedawcę dla Produktów mogą nie być dostępne). W przypadku wyboru sposobu dostawy polegającego na odbiorze Produktów w Punkcie Odbioru, Klient wybiera z listy Punkt Odbioru, w którym nastąpi odbiór Produktów,
  c. Zalogowany Klient posiadający Konto Klienta potwierdza lub uzupełnia w formularzu zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży (m.in. numer telefonu lub adres). Klient, który nie posiada Konta Klienta musi samodzielnie wypełnić formularz zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży,
  d. Klient wybiera sposób zapłaty ceny i pozostałych wskazanych w formularzu zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Zamówienia (w przypadku zakupu Produktów Partnera opcja płatności „za pobraniem” może zostać ograniczona bądź wyłączona),
  e. Klient przesyła Zamówienie za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu (przycisk: „Zamawiam i płacę”),
  f. Sklep w odpowiedzi na Zamówienie Klienta niezwłocznie wysyła do niego wiadomość elektroniczną na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail, z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęciem oferty składanej przez Klienta bądź informacji o braku możliwości jej przyjęcia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Biuro Obsługi Klienta (przesłania potwierdzenia realizacji zamówienia przez BOK na adres e-mail Klienta ), umowa sprzedaży uważana jest za zawartą.
  4. Sklep umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia na produkty nieprefabrykowane w następujący sposób, kolejno:
  a. Klient składa zamówienie przez formularz kontaktowy na stronie sklepu podając wymagane parametry Produktu nieprefabrykowanego,
  b. W przypadku realizacji Zamówień na produkty nieprefabrykowane (niestandardowych) nie mają zastosowania przepisy o odstąpieniu na podstawie Ustawy o prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. ( dalej: Ustawa o Prawach Konsumenta),
  c. Klient wybiera jeden z oferowanych sposobów dostawy (w przypadku zakupu Produktów Partnera, niektóre ze sposobów dostawy oferowane przez Sprzedawcę dla Produktów mogą nie być dostępne). W przypadku wyboru sposobu dostawy polegającego na odbiorze Produktów w Punkcie Odbioru, Klient wybiera z listy Punkt Odbioru, w którym nastąpi odbiór Produktów,
  d. Zalogowany Klient posiadający Konto Klienta potwierdza lub uzupełnia w formularzu zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży (m.in. numer telefonu lub adres). Klient, który nie posiada Konta Klienta musi samodzielnie wypełnić formularz zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży,
  e. Sklep w odpowiedzi na Zamówienie Klienta niezwłocznie wysyła do niego wiadomość elektroniczną na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail, z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęciem Zamówienia składanego przez Klienta bądź informacji o braku możliwości jego przyjęcia lub konieczności przesłania dodatkowych informacji do Zamówienia,
  f. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem i Sprzedawcą może nastąpić w szczególności po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia dostępnego w Sklepie Internetowym, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie i potwierdzeniem jego realizacji przez Sprzedawcę w ciągu 72 godzin od otrzymania Zamówienia. Sama Umowa Sprzedaży może być zawarta zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności Kodeksem Cywilnym oraz Ustawą o Prawach Konsumenta, na skutek przyjęcia (potwierdzenia) Zamówienia Klienta przez Sprzedawcę, na skutek przyjęcia przez Klienta oferty Sprzedawcy dotyczącej Umowy Sprzedaży złożonej Klientowi lub jeżeli Klient i Sprzedawca prowadzą negocjacje w celu zawarcia Umowy Sprzedaży, gdy Klient i Sprzedawca dojdą do porozumienia, co do wszystkich jej postanowień, które były przedmiotem negocjacji.
  5. Zamówienie przesłane przez Klienta za pośrednictwem udostępnionego przez Sklep formularza stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia umowy sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu.
  6. Po otrzymaniu wyceny od Sprzedającego, Klient dokonuje przelewu należności na konto Sprzedającego. Termin realizacji liczy się od daty wpływu należności na konto Sprzedającego.
  7. Sklep zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania cen Produktów zamieszczonych na stronie Sklepu, jednakże nie wpływa to na Zamówienia złożone i przyjęte przez Sklep przed wprowadzeniem zmian.
  8. Informacje prezentowane na stronie Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu cywilnego.
  9. Każdorazowy zakup Produktu jest udokumentowany paragonem lub fakturą VAT w zależności od wyboru dokonanego przez Klienta w momencie składania zamówienia. Zakup Produktów Partnera jest dokumentowany za pomocą faktur elektronicznych.
  10. Dostawa Produktów (sposób spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę). W każdym przypadku ryzyko utraty lub uszkodzenia produktów przechodzi na Klienta z momentem odbioru Produktów. Przesyłka zawierająca Produkty dostarczana jest bezpośrednio na adres podany przez Klienta w formularzu Zamówienia lub do wybranego przez Klienta (z listy udostępnionej w formularzu Zamówienia) Punktu Odbioru. Zmiana adresu dostawy, Punktu Odbioru po złożeniu przez Klienta zamówienia  może zostać dokonana na wniosek Klienta zgłoszony za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres sklep@ogrodzeniaaluminiowe.com, zawierającej w temacie zwrot „ZMIANA ADRESU” lub „ZMIANA PUNKTU ODBIORU”. Sklep może nie uwzględnić wniosku Klienta, jeżeli Produkt został już wysłany na adres podany w formularzu Zamówienia, do wskazanego przez Klienta Punktu Odbioru lub do wskazanej przez niego Placówki InPostu. Forma dostawy do Punktu Odbioru nie jest dostępna w przypadku zamówienia obejmującego Produkty Partnera.
  11. W przypadku wybrania przez Klienta podczas składania zamówienia Punktu Odbioru InPost jako miejsca dostarczenia zamówionych Produktów, Klient zostanie powiadomiony przez InPost wiadomość e-mail lub SMS o gotowości zamówionych Produktów do odbioru w Punkcie Odbioru lub Placówce InPost wskazanej przez Klienta.
  12. Zamówione Produkty dostarczone do Punktu Odbioru InPost będą przechowywane w celu ich odbioru przez 36 godzin od daty doręczenia Klientowi za pośrednictwem wiadomości e-mail lub sms powiadomienia o możliwości odbioru Produktów w wybranym Punkcie Odbioru lub Placówce InPost, z tym zastrzeżeniem, że:
  a. Produkty dostarczone do Placówki InPost będą przechowywane w celu ich odbioru przez okres 36 godzin od daty doręczenia Klientowi za pośrednictwem wiadomości e-mail lub sms powiadomienia o możliwości ich odbioru.
  b. Jeżeli Klient nie dokona odbioru Produktów w Punkcie Odbioru InPost w terminie 36 godzin od daty doręczenia Klientowi powiadomienia o możliwości odbioru Produktów, Klient otrzyma dodatkową wiadomość z przypomnieniem o upływającym terminie na dokonanie odbioru Produktów.
  13. W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostarczenia Produktów do wybranego Punktu Odbioru lub Placówki InPost, umowa sprzedaży Produktów jest zawierana pod warunkiem rozwiązującym niedokonania odbioru Produktów w terminie, o którym mowa w ust. 3 powyżej. Nieodebranie przez Klienta Produktów w terminie wskazanym w ust. 13 powyżej powoduje ziszczenie się warunku rozwiązującego – umowa sprzedaży Produktów ulega rozwiązaniu, a Sprzedawca zwraca niezwłocznie Klientowi uiszczone płatności w taki sposób, w jaki Sprzedawca uzyskał zapłatę od Klienta.
  14. Dostawa Produktów Partnera następuje bezpośrednio z magazynu partnera handlowego Sprzedawcy (dalej również: „Partner”). W przypadku złożenia przez Klienta Zamówienia obejmującego zarówno Produkty oraz Produkty Partnera, dostawa zamówionych towarów nastąpi w oddzielnych przesyłkach – Produkty Partnera zostaną dostarczone z magazynu Partnera, a Produkty – z magazynu Sprzedawcy. Sprzedawca nie oferuje dostarczenia Produktów Partnera do Punktów Odbioru.
  15. Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Klienta danego Produktu (czas dostawy) składa się czas realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę oraz czas dostarczenia Produktu przez przewoźnika. Czas realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę, liczony jest od momentu potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia produktów prefabrykowanych (standardowych) do realizacji do momentu nadania przez Sprzedawcę przesyłki zawierającej Produkty i wynosi maksymalnie 35 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy). Do powyższego czasu należy doliczyć czas dostawy Produktu przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy i jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Produktu. W przypadku Produktów Partnera, czas realizacji zamówienia oraz czas dostarczenia Produktów Partnera przez przewoźnika może być odmienny – każdorazowo jednak czas dostawy poszczególnych Produktów Partnera (łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktów Partnera) zostanie jednoznacznie określony w sposób jasny i zrozumiały najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową na odległość.
  16. Informacje o wysokości kosztów dostawy podane są na stronie sklepu w zakładce Dostawa. Zamówione w Sklepie Produkty są dostarczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Produkty Partnera są dostarczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ewentualne ograniczenia dotyczące dostarczania Produktów Partnera zostaną wyraźnie wskazane najpóźniej na początku składania zamówienia przez Konsumenta.
  17. Sprzedawca obowiązany jest najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta będącego konsumentem woli związania się Umową Sprzedaży poinformować takiego Klienta w sposób jasny i zrozumiały o obowiązkach informacyjnych wskazanych w art. 12 Ustawy o Prawach Konsumenta, w szczególności Klient każdorazowo informowany jest o łącznej cenie z tytułu Umowy Sprzedaży wraz z podatkami oraz o sposobie i terminie jej zapłaty.

  VI. Sposób i termin zapłaty
  1. Ceny w Sklepie określone są w PLN (polskich złotych) i zawierają wszelkie należne cła i podatki, jednakże nie zostały powiększone o koszt dostawy, chyba że warunki promocji stosowanej przez Sklep stanowią inaczej.
  2. Sklep udostępnia wybrane formy płatności:
  a. Płatność „z góry” (online):

- Przelew elektroniczny

- Płatność kartą

- Płatność za pośrednictwem PayPal

- Płatności za pośrednictwem DotPay

- Płatności za pośrednictwem Przelewy24

- Płatności za pośrednictwem PayU
b. płatność za pobraniem („przy odbiorze”) – dostępna tylko w przypadku wybranych kategorii produktów prefabrykowanych na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej lub we wskazanych przez Sprzedawcę Punktach Odbioru – wyłącznie jednak w przypadku złożenia przez Klienta Zamówienia w wyniku dokonanej Rezerwacji.

3   W przypadku złożenia zamówienia obejmującego Produkty Partnera, bądź zamówienia obejmującego Produkty oraz Produkty Partnera, jak również w przypadku wybrania opcji dostawy obejmującej dostarczenie Produktów do Punktu Odbioru (co nie dotyczy złożenia przez Klienta Zamówienia w wyniku dokonanej zgodnie z punktem V Rezerwacji, forma płatności za pobraniem (przy odbiorze) nie jest dostępna. Klient może dokonać płatności za takie zamówienie za pomocą płatności „z góry” (przedpłata).

4   Klient może wybrać formę płatności spośród form płatności wskazanych w formularzu Zamówienia. Termin płatności za zamówione Produkty w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności „z góry” wynosi 24 godzin od chwili zawarcia umowy sprzedaży. Po upływie powyższego terminu, Biuro Obsługi Klienta skontaktuje się z Klientem celem powiadomienia o możliwości uiszczenia płatności w przeciągu dodatkowych 48 godzin. Nieuiszczenie płatności, pomimo upływu wyznaczonego dodatkowego terminu, jest warunkiem rozwiązującym umowę sprzedaży Produktów. Klient może również we wskazanym terminie anulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.

5   Sprzedawca może wprowadzić w ramach Sklepu okresowe promocje rozumiane jako szczególne warunki sprzedaży Produktów, uregulowane na zasadach wyrażonych w odrębnych regulaminach, dotyczące specjalnej oferty Sklepu obowiązującej w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych (dalej również: „Promocje”). W przypadku rozbieżności postanowień właściwego regulaminu Promocji z postanowieniami Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia właściwego regulaminu Promocji. Produkty Partnera mogą zostać wyłączone z zakresu Promocji bądź objęte oddzielną Promocją – każdorazowo na odrębnie ustalonych zasadach.

VII. Stosowana przez Sprzedawcę procedura rozpatrywania reklamacji

 1. Produkty oferowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dostępnej na stronie Sprzedawcy (https://ogrodzeniaaluminiowe.com/stWebpageFrontend/index/url/warunki-gwarancji) lub dołączonej do Produktu.
 2. Na Sprzedawcy ciąży prawny obowiązek dostarczenia Klientowi Produktów bez wad.
 3. Jeżeli otrzymany przez Klienta Produkt jest wadliwy, Klient może skorzystać według swojego wyboru z uprawnień przysługujących w ramach gwarancji we wskazanych serwisach albo – niezależnie – z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi. Wykonywanie przez Klienta uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawca z tytułu rękojmi. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
 4. Klient może również skorzystać z oferowanego przez Sprzedawcę druku reklamacyjnego, który zostanie przesłany do Klienta w momencie wyrażenia przez niego chęci zgłoszenia roszczenia z tytułu rękojmi, jest to jednak fakultatywne.
 5. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawą (rękojmia).
 6. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:

-    złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;

-    żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego. 

7   Jeżeli Klientem jest konsument (rozumiany jako osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową – dalej również „Konsument’), może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

8   Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Produkt na adres Sprzedawcy. W przypadku Produktów Partnera, adres na który Klient powinien dostarczyć wadliwy Produkt zostanie wskazany na formularzu (dokumencie) załączonym do przesyłki zawierającej Produkty Partnera oraz każdorazowo wskazany przez Sprzedawcę w przypadku zgłoszenia przez Klienta chęci wykonania uprawnienia z tytułu rękojmi w zakresie Produktów Partnera (np. za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta).

9   Jeżeli Kupujący będący Konsumentem zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

10 Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wada przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Produktu przez konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

11 Uprawnienie wskazane w niniejszym rozdziale dla konsumenta stosuje się również do PK.VIII. Adres, pod którym Konsument może składać reklamacje dotyczące Produktów.

Klient (w tym Konsument) może zgłosić przysługujące mu roszczenia w zakresie wad Produktu w szczególności listownie na adres Sprzedawcy lub za pomocą wiadomości e-mail na adres: reklamacje@ogrodzeniaaluminiowe.com . Klient powinien załączyć do reklamacji dowód zakupu Produktu (np. paragon, faktura). W zgłoszeniu reklamacyjnym, w celu przyspieszenia jego rozpatrzenia, prosimy o podanie przyczyny zgłoszenia, roszczenia zgłaszanego przez Klienta oraz danych kontaktowych Klienta. W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjnie nie zawiera informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ich uzyskania. W przypadku zgłoszenia reklamacji w zakresie Produktów Partnera, w celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, ze względów logistyczno – organizacyjnych prosimy o przekazanie zgłoszenia roszczenia w zakresie wad Produktów Partnera bezpośrednio na adres wskazany na formularzu (dokumencie) załączonym do przesyłki zawierającej Produkty Partnera jako adres do zgłoszenia reklamacji. Powyższe postanowienie nie uchybia obowiązkowi Sprzedawcy do rozpatrzenia reklamacji (zgłoszenia z tytułu rękojmi) skierowanej bezpośrednio do Sprzedawcę.

IX. Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy w przypadku produktów prefabrykowanych

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu zawieranej w ramach Sklepu przez okres 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów niż przewidziane przez przepisy prawa.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta), stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. Według swojego wyboru, w zakresie odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów, Konsument może alternatywnie skorzystać z oferowanego przez Sprzedawcę druku (formularza) dołączanego do przesyłki zawierającej Produkty, jednak nie jest to obowiązkowe. Nie ograniczenia to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.
 3. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: sklep@ogrodzeniaaluminiowe.com . W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres Sprzedawcy. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży w zakresie Produktów Partnera, ze względów logistyczno–organizacyjnych prosimy o przekazanie w miarę możliwości oświadczenia o odstąpieniu bezpośrednio na adres e-mail (w przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem wiadomości e-mail) lub adres korespondencyjny (w przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną) wskazany na formularzu (dokumencie) załączonym do przesyłki zawierającej Produkty Partnera jako adres do przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 4. Bieg 14 – dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w przypadku umowy sprzedaży Produktów – od objęcia Produktów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli umowa sprzedaży obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (Produktu), partii lub części. 
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Sprzedawca może w ramach akcji promocyjnej lub szczególnej oferty na warunkach określonych w odrębnym regulaminie zaoferować Konsumentowi odbiór zwracanych Produktów, przez Sprzedawcę od Konsumenta. W pozostałych przypadkach, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Produktów – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Do zwracanego Produktu Konsument powinien dołączyć dowód zakupu (np. paragon, faktura).
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zwracany Produkt niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca – w ramach odrębnych warunków Promocji – zaoferuje Konsumentowi możliwość odbioru od niego zwracanych Produktów. Do zachowania 14 – dniowego terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem. Produkty powinny być zapakowanie i zabezpieczenie tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie.
 9. Zwracane Produkty należy odesłać na adres Sprzedawcy. W przypadku odesłania Produktów Partnera – na adres wskazany na formularzu dołączanym do przesyłki zawierającej Produkty Partnera.
 10. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktów, chyba że Sprzedawca w ramach odrębnych warunków promocji określonych w regulaminie promocji zgodzi się ponieść takie koszty. W przypadku odstąpienia od całości lub części zamówienia obejmującego zarówno Produkty, jak i Produkty Partnera, prosimy o odesłanie poszczególnych towarów na adresy o których mowa w punkcie 10 powyżej – w miarę możliwości zgodnie z tym czy są to Produkty Sprzedawcy czy Produkty Partnera i których Partnerów.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.
 12. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się również do PK.

  X. Brak prawa odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi oraz PK w odniesieniu do umów:
1. na produkty niefabrykowane,
2. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
3. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
4. której przedmiotem świadczenia (Produktami) są nagrania dźwiękowe lub wizualne dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

XI. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta Klienta, złożenia Zamówienia lub Rezerwacji.
 3. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta lub w przypadku Klientów niezarejestrowanych, Klient może dokonać modyfikacji lub usunięcia swoich danych wysyłając odpowiednie żądanie do Sprzedawcy.
 5. Dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu realizacji Zamówień Klienta, prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, prawidłowej realizacji usługi Rezerwacji oraz w celu bieżącego informowania Klienta o oferowanych przez Sklep produktach i świadczonych usługach.
 6. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce zatytułowanej “Polityka Prywatności” dostępnej na stronie internetowej ogrodzeniaaluminiowe.com

  XII. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych
 1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Przejdź do kasy” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu „Koszyk” poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka. Skorygowania złożonego Zamówienia można dokonać również poprzez kontakt telefoniczny lub wysłanie wiadomości e-mail na adres BOK wskazany w pkt II.
 2. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta Klienta.

  XIII. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnianie treści zawieranej umowy.
 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym http://www.ogrodzeniaaluminiowe.com/regulaminsklepu oraz w siedzibie Sprzedawcy. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz pobierać go w formacie *.pdf a także sporządzić jego wydruk.
 2. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Produkt fiskalnego dowodu zakupu.
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Klienta.

  XIV. Postanowienia końcowe
 1. Umowa sprzedaży i umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest w języku polskim.
 2. Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 01 stycznia 2021 r.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):
  a. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o świadczenie usług lub umowie sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
  b. konieczność dostosowania działalności Sprzedawcy do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z:

-    decyzji właściwego w zakresie działalności Sprzedawcy organu administracji publicznej lub

-    orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Sprzedawcy wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o świadczenie usług lub umowie sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą,
c. zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie),
d. zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez Sprzedawcę usług świadczonych drogą elektroniczną, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych Klientowi,
e. połączenie, podział albo przekształcenie Sprzedawcy lub zmiana innych danych identyfikacyjnych Sprzedawcy określonych w Regulaminie.

4. Sprzedawca  poinformuje Klientów o zmianie Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem.
5. W przypadku Klientów, którzy zaakceptowali Regulamin, mają oni prawo do wypowiedzenia zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki zawartych przez Klienta i Sprzedawca umów sprzedaży Produktów przed zmianą Regulaminu.
6. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie www.ogrodzeniaaluminiowe.com
7. Prawem właściwym dla zawarcia w ramach Sklepu umowy sprzedaży lub umowy świadczenia usług jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
8. Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.
9. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem URL http://www.ogrodzeniaaluminiowe.com/regulaminsklepu skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.

XV. Nota prawna.

1.       MG Wójcik sp. komandytowa jako sprzedawca zastrzega sobie własność sprzedanej rzeczy ruchomej aż do  uiszczenia ceny - w relacjach sprzedaży B2B, zgodnie z art. 589 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

2.       Pkt.1 nie znajduje zastosowania, jeżeli w umowach indywidualnie negocjowanych zastrzeżono  inaczej.

3.       Informacja o powyższych warunkach jest dodatkowo każdorazowo przekazywana w Ofercie MG Wójcik sp. komandytowa w formie pisemnej zgodnie z art. 590 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.XVI. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur.
1. Spór wynikający z umowy zawartej pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą może zostać zakończony polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Udział Sprzedawcy w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest dobrowolny, a przekazywane poniżej informacje nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do wzięcia udziału w takim postępowaniu. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Sprzedawca każdorazowo przekaże Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo o odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Jeżeli Sprzedawca nie złożył żadnego oświadczenia, uznaje się, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
2. Na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, pod rozstrzygnięcie stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej może być poddany na wniosek Konsumenta spór o prawa majątkowe wynikły z umowy zawartej pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą.
3. Na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, jeżeli przemawia za tym charakter sprawy, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej podejmuje działania mające na celu pozasądowe rozwiązanie sporu cywilnoprawnego pomiędzy Konsumentem a przedsiębiorcę poprzez umożliwienie zbliżenie stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu. Postępowanie wszczyna się na wniosek Konsumenta, złożony do wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę.
4. Konsument może również zwrócić się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, do którego zadań należy w szczególności zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów oraz występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.
5. Zasady i procedury dostępu do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określane są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich) lub w regulacjach stosowanych przez podmioty uprawnione w ramach rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności, w obowiązujących w tych podmiotach regulaminach. Konsument może również uzyskać informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowych, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (w szczególności: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php).
6. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Konsument może skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR.

XVII. Faktury elektroniczne

Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Sprzedawcę faktur w formie elektronicznej, jak również faktur korygujących i duplikatów tych dokumentów w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przez Klienta podczas zakładania Konta Klienta bądź podczas składania zamówienia.


ZAŁĄCZNIK NR 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).

- Adresat: MG Wójcik sp. z o.o. sk.k. z siedzibą Kąśna Górna 65, 33-191 Jastrzębia, adres e-mail sklep@ogrodzeniaaluminiowe.com

- Ja/My() niniejszym informuję/informujemy() o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy() umowy dostawy następujących rzeczy() umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy()/o świadczenie następującej usługi()

- Data zawarcia umowy()/odbioru()

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data


(*) Niepotrzebne skreślić.

NEWSLETTER

Zapisz się na newsletter i otrzymuj powiadomienia o promocjach.